Novost na stranici Promet eufondovi – izdvojeni kutak za korisnike

UVODNA RIJEČ

Sustave upravljanja i kontrole korištenja strukturnih i investicijskih fondova opravdano je promatrati i kao sustave podrške korisnicima bespovratnih sredstava. Uspješnom prijavom na Poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj postaje korisnik EU sredstava, a potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava preuzima na sebe zahtjevne obveze koje između ostaloga uključuju odgovornost za provedbu projekta i njegovu trajnost. Misija je Upravljačkog i Posredničkih tijela da pomognu korisnicima u ispunjenju njihovih obveza, a time i ostvarenju ciljeva operacija odnosno projekata.

Namjera je kutka za korisnike objedinjavanje najvažnijih informacija za potencijalne prijavitelje u vezi s postupkom pripreme projektnih prijedloga, prijave na otvorene pozive na dodjelu bespovratnih sredstava te provedbe projektnih aktivnosti. Istaknuto mjesto pripada informiranju o komunikacijskim aktivnostima namijenim korisnicima te upućivanju na mjerodavne izvore informacija i znanja o mogućnostima korištenja EU sredstava iz područja prometa.

Obveze korisnika

Temeljni izvor obveze za korisnika jest Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, prvenstveno Posebni i Opći uvjeti koji su neizostavni sastavni dio svakog Ugovora. Sami uvjeti proizlaze iz odredbi Uredbe (EU) br. 1303/2013 u financijskom razdoblju 2014.-2020., ostalih relevantnih propisa donesenih na temelju iste, kao i primjenjivog nacionalnog zakonodavstva.

Općenito govoreći, najvažnije obveze korisnika moguće je sažeti na sljedeći način:

 • obvezan je provoditi projekt s dužnom pažnjom, transparentno, u skladu s najboljom praksom u predmetnom području, sukladno relevantnim izvorima nacionalnog prava i prava EU;
 • provedba projekta isključiva je odgovornost korisnika, čak i kada korisnik provodi projekt s jednim ili više partnera;
 • obvezan je osigurati financijska i sva druga sredstva potrebna za učinkovitu i uspješnu provedbu projekta;
 • dužan je osigurati kontinuirano financiranje projekta te snositi sve projektne troškove, osim prihvatljivih troškova koji se korisniku naknađuju, odnosno plaćaju u skladu s Ugovorom;
 • osigurava da njegovi partneri u cijelosti poštuju Opće uvjete;
 • osigurava zaštitu od svakog oblika diskriminacije, poštivanje načela jednakih mogućnosti, načela zaštite okoliša;
 • obvezuje se obavijestiti PT2 o svim okolnostima koje utječu ili mogu utjecati na valjanu provedbu projekta bez kašnjenja;
 • poduzima sve radnje/mjere u svrhu sprečavanja sukoba interesa;
 • dužan je nabavu za potrebe projekta provoditi uz poštivanje načela transparentnosti te pravila određenih Ugovorom.

ULOGA POSREDNIČKIH TIJELA

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je u ulozi posredničkog tijela razine 1 (skraćeno PT1) nadležno za provedbu prioritetne osi 7. Povezanost i mobilnost, jedne od devet prioritetnih osi Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”. Istovremeno, funkciju posredničkog tijela razine 2 (skraćeno PT2) ispunjava Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).

Posredničko tijelo razine 1 (PT1) u odnosu na korisnike, obavlja sljedeće funkcije:

 • izrađuje kriterije za odabir projekata i dokumentaciju poziva te sudjeluje u odabiru projekata;
 • izrađuje upute za prijavitelje;
 • surađuje s PT2 u praćenju napretka provedbe projekata;
 • sudjeluje u provedbi mjera i informiranja i komunikacije s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o fondovima Europske unije.

Međutim, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje je u svom djelokrugu rada kao PT2 još naglašenije upućena na potporu korisnicima, osobito u pogledu jačanja njihovih provedbenih kapaciteta. S rasporedom i sadržajem edukativnih seminara/radionica koje organizira SAFU moguće je upoznati se na njihovim stranicama.

KORISNI DOKUMENTI

Slijede korisne poveznice s kojih možete preuzeti neke od najvažnijih dokumenata koji određuju obveze korisnika u navedenim područjima:

Odgovornost

Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020.

Prihvatljivi troškovi

Pravilnik o prihvatljivosti izdataka za Operativni program »Konkurentnost i kohezija« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine br. 115/18)

Informiranje, javnost i vidljivost

Upute za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.

Provedba horizontalnih načela

Upute za prijavitelje i korisnike Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ o provedbi horizontalnih načela

Najbolji izvor za ostale relevantne dokumente je središnji portal strukturnih fondova.