Priprema projekata

Kako bi osiguralo pripremu projekata i povećalo kvalitetu pripremljenosti projektnih prijedloga za financijsko razdoblje 2014.-2020., Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je u okviru Operativnog programa Promet osiguralo financijska sredstva za pripremu dokumentacije za projekte u svim prometnim sektorima, a ne samo u željezničkom i sektoru unutarnje plovidbe, što je bio slučaj do 1. srpnja 2013., odnosno do pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Naime, u IPA pretpristupnom razdoblju u sektoru prometa financirali su se projekti usmjereni na unaprjeđenje i modernizaciju željezničke infrastrukture i unutarnje plovidbe, rijeka i riječnih luka, odnosno ono što je u tom trenutku identificirano kao prioritet i usklađeno s EU prometnim politikama.

Međutim, nakon ulaska Republike Hrvatske u EU otvorile su se mogućnosti financiranja projekata iz Strukturnih i investicijskih fondova EU te je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dopunilo Operativni program Promet i u Prioritetnu Os 1 koja je bila usmjerena na modernizaciju željezničke infrastrukture dodalo pripremu projekata u sektoru prometa.

To znači da se kroz prioritetnu os 1 – Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekata u sektoru prometa financirala izrada i dorada pripremne projektne dokumentacije za projekte u sektoru željezničkog, zračnog, cestovnog, pomorskog prometa te unutarnje plovidbe i prvi puta uvedenom, sektoru gradske, prigradske i regionalne mobilnosti.

Odnosno, to znači da se sa 85% sufinancirala izrada pred-studija i studija izvodljivosti, koje su prvi korak i nužan preduvjet za sufinanciranje projekata iz fondova EU, te izrada financijsko-ekonomskih analiza, tehničke dokumentacije, Master planova, dokumentacije za nadmetanje i sl.

Sufinanciranjem izrade projektne dokumentacije Ministarstvo je osiguralo i stratešku bazu projekata za razvoj prometnog sektora za programsko razdoblje 2014.-2020. te uz to, učinkovito i djelotvorno dodjeljivanje i korištenje sredstava za pripremu projekata u sektoru prometa u skladu s relevantnim pravilima i procedurama.

Dokumentacija za neke od najznačajnijih infrastrukturnih projekata koji se provode u razdoblju 2014.-2020. izrađena je uz financiranje iz Operativnog programa Promet. Ministarstvo očekuje kako će na isti način priprema studijske, projektne i strateške dokumentacije u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.” biti podloga za provedbu projekata u sektoru prometa u financijskom razdoblju 2021.-2027.

U razdoblju 2014.-2020. istaknuto mjesto zauzima financiranje izrade tzv. prometnih Master planova funkcionalnih regija, strateških dokumenata koji predstavljaju okvir za prometni razvoj jedne ili više susjednih županija kroz dulji vremenski period. Ugovorenim projektima izrade Master planova obuhvaćeno je šesnaest hrvatskih županija.

Nastavljena je i potpora projektima izrade studija opravdanosti, studija utjecaja na okoliš, idejnih i glavnih projekata, ekonomskih i financijskih analiza projekata, te dokumentacije o nabavi neophodnih za provedbu investicija visoke vrijednosti u sektorima željezničkog i cestovnog prometa te unutarnje plovidbe.

Ministarstvo također predlaže strateške projekte te priprema prijave velikih projekata iz područja prometa, odnosno projekata čija vrijednost prelazi prag od 75 milijuna eura. Prijave uključuju informacije o provedbenom kapacitetu nositelja, cilju, lokaciji i vrijednosti projekta, rezultatima provedenih analiza i zaključcima izrađenih studija, usklađenosti projekta s relevantnim strateškim dokumentima, financijski plan, procjenu rizika i plan provedbe. Podnose se Europskoj komisiji koja na temelju prijave i/ili neovisne kontrole kvalitete donosi odluku o odobrenju financiranja velikog projekta sredstvima kohezijske politike EU-a.