TKO MOŽE PRIJAVITI PROJEKTE

U okviru postojećeg Operativnog programa definirani su prijavitelji projekata u sektoru prometa i to su javna tijela i institucije nadležna za ulaganja u prometnu infrastrukturu, poput HŽ Infrastrukture koja prijavljuje projekte u sektoru željeznice, odnosno željezničke infrastrukture te lučkih uprava unutarnje plovidbe, koje prijavljuju projekte na unutarnjim plovnim putovima, odnosno rijekama i riječnim lukama.

Međutim, osim ovih nositelja projekata definiranih postojećim Operativnim programom, Ministarstvo je s ciljem osiguravanja pripreme projekata te kvalitetnih projektnih prijedloga za buduće financijsko razdoblje 2014.-2020. osiguralo sredstva za pripremu projektne dokumentacije (izrada pred-studija i studija izvodljivosti, financijsko-ekonomske, tehničke, dokumentacije za nadmetanje i druge potrebne dokumentacije) i za projekte u svim ostalim prometnim sektorima, primjerice u cestovnom, pomorskom, zračnom i po prvi puta uvedenom, sektoru gradske, prigradske i regionalne mobilnosti.

Prihvatljivi prijavitelji projekata su Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatske autoceste d.o.o., gradovi, lučke uprave, itd.

Za odabir projekata i postupke ugovaranja odgovorna je Uprava za EU fondove i strateško planiranje pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, kao Posredničko tijelo koje razvija kriterije odabira u suradnji s Upravljačkim i Koordinacijskim tijelom, Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU.

Financiranje aktivnosti, odnosno projekata odabire se pozivom na dostavu prijedloga projekata te izravnim postupkom dodjele financijske potpore, u kojem je korisnik eksplicitno naveden pod pojedinom prioritetnom osi i područjem potpore.

Više o postupku prijave projektnih prijedloga možete naći na sljedećem linku.

Uprava za EU fondove i strateško planiranje jamči transparentnost, objektivnost, učinkovitost postupka odabira te kakvoću odabranih projekata, a korisnici odgovaraju za razvoj aplikacije za pružanje pomoći, primjerenu provedbu aktivnosti/projekta, izvješćivanje Upravljačkom/Posredničkom tijelu o financijskom i materijalnom napretku aktivnosti/projekta te za ispunjavanje zahtjeva za informiranjem i vidljivosti projekata sukladno propisima Europske unije i Komunikacijskom planu.

Korisnici su također odgovorni za osiguravanje zakonitosti i ispravnosti troškova sufinanciranja koje prijavljuju te njihove sukladnosti svim primjenjivim propisima EU i RH, stoga je preporuka korisnicima da provode vlastite postupke unutarnje kontrole.

Svi zahtjevi za plaćanjem koje korisnik dostavlja moraju biti potkrijepljeni potvrđenim računima i drugim dokumentima jednake dokazne vrijednosti. Korisnici moraju voditi projektne dosjee koji će pružiti adekvatni revizijski trag te biti pohranjeni u skladu s važećim propisima.