Tehnička pomoć

Tehnička pomoć dostupna je kao pomoć dionicima pri provedbi programa i projekata koje financira Komisija. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nositelj je funkcije Posredničkog tijela razine 1 u sustavu upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija.“ Zahvaljujući tome, ostvaruje pravo na korištenje alokacije iz prioritetne osi 10 Tehnička pomoć.

Ova prioritetna os usmjerena je na jačanje sustava provedbe Operativnog programa (Uprave za EU fondove i strateško planiranje kao Posredničkog tijela i ostalih tijela uključenih u provedbu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, kao i potencijalnih korisnika), poboljšanje administrativnih sposobnosti ustanova koje sudjeluju u procesu upravljanja operativnim programom, na povećavanje razine znanja i institucionalnih kapaciteta potencijalnih korisnika programa te na osiguravanje strateške osnove za razvoj sektora prometa.

Aktivnosti unutar ove prioritetne osi pokrivaju tri područja za čije se usluge mogu angažirati stručnjaci, konzultanti, predavači, savjetnici i ostali, putem ugovora o pružanju usluga radi transfera znanja i vještina te razvoja i jačanja institucija:

Osiguranje primjerenih i učinkovitih ljudskih resursa za provedbu operativnog programa omogućuje sufinanciranje plaća i materijalnih prava za zaposlene, potporu povećanju kapaciteta i/ili učinkovitosti Sustava posredstvom upravljanja ljudskim resursima, osposobljavanje djelatnika za učinkovito upravljanje i provedbu Operativnog programa te osiguranje logističke potpore i materijalno-tehničkih uvjeta za rad i osposobljavanje.

Potpora učinkovitoj provedbi, praćenju i evaluaciji programa obuhvaća podršku redovitim poslovnim procesima Ministarstva, koji uključuju ispunjavanje ex–ante uvjeta, horizontalne aktivnosti pripreme projekata, planiranje proračuna, zatvaranje programa za razdoblje od 2007. do 2013., pripremu za razdoblje nakon 2020. i drugo. Ovo područje ujedno je i podloga za financiranje unaprjeđenja postojećih i razvoja novih IT sustava, kao i logističke i stručne potpore radu Odbora za praćenje, različitih radnih skupina, odbora, pododbora i mreža povezanih s upravljanjem operativnim programima financiranim iz ESI fondova.

Podrška informiranju javnosti i podizanju kapaciteta potencijalnih korisnika za pripremu projekata i njihovu provedbu uključuje pripremu sadržaja za kampanje, informiranje, organiziranje i održavanje događaja i radionica radi promidžbe i vidljivosti te potporu provedbi tih aktivnosti osiguravanjem svih vrsta logističke i stručne potpore te kupovinom medijskog prostora. Zastupljeni su i razvoj programa i metodologije za osposobljavanje te pružanje obrazovnih i savjetodavnih usluga (potencijalnim) korisnicima u pogledu pripreme i provedbe projekata.