Odobrena četiri hrvatska projekta na pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava CEF MAP Promet 2020

Odbor za koordinaciju Instrumenta za povezivanje Europe (CEF) za prometni sektor na kojem su predstavljeni rezultati evaluacije CEF Promet Poziva u 2020. godini za dodjelu bespovratnih sredstava održan je u četvrtak, 15. srpnja 2021. godine.

Hrvatskoj su za financiranje odobrena dva projekta ukupne vrijednosti 4,33 milijuna eura, od čega će se kroz CEF sufinancirati 85%, odnosno 3,68 milijuna eura. Dva dodatna projekta ukupne vrijednosti 6,59 milijuna eura nalaze se na rezervnoj listi za koje je sufinanciranje izgledno, ali u postotku od 50%, što iznosi 3,29 milijuna eura. U tijeku je priprema za sklapanje sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava između korisnika i Europske izvršne agencije za klimu, infrastrukturu i okoliš (CINEA).

Hrvatska trenutno broji ukupno 46 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz područja prometa koji se sufinanciraju kroz CEF instrument, a čija ukupna vrijednost iznosi 550,99 milijuna eura, od čega se iz bespovratnih sredstava financira 443,54 milijuna eura.

Projekti koji su odobreni:

1. Izrada Studijske i projektne dokumentacije za izgradnju terminala za opasne terete u luci Slavonski Brod
Projekt vrijedan 1,03 milijuna eura kojim Lučka uprava Slavonski Brod planira izraditi okolišnu dokumentaciju, odnosno Studiju utjecaja na okoliš, tehničku dokumentaciju, odnosno idejne, glavne i izvedbene projekte, natječajnu dokumentaciju te analizu troškova i koristi za izgradnju terminala za opasne terete u luci Slavonski Brod. Terminal za opasne terete u lučkom području luke Slavonski Brod koristit će se za opskrbu plovila pogonskim gorivom i prikupljanje otpada nastalog redovnom uporabom plovila (komunalni otpad, zauljene vode i drugi otpad).

2. Modernizacija željezničke pruge na dionici Zagreb Gl. Kolodvor – Hrvatski Leskovac – izrada dokumentacije
Projekt vrijedan 3,3 milijuna eura uključuje pripremu studije utjecaja zahvata na okoliš, idejni projekt s ishođenjem lokacijske dozvole, izradu glavnog projekta, rješavanje prava vlasništva, provođenje kontrole idejnog i glavnog projekta od strane revidenata te ishođenje Izjave o sukladnosti od strane NoBo-a za rekonstrukciju i izgradnju drugog kolosijeka, ukupne duljine 10,5 km, na dionici Zagreb Gl. Kolodvor – Hrvatski Leskovac. Predloženi projekt bit će temelj za provedbu radova na ovoj dionici željezničke mreže čime će se ukloniti usko grlo i omogućiti premošćivanje veza koje nedostaju, što će u konačnici rezultirati povećanjem brzine i kapaciteta željezničke pruge, smanjenjem vremena putovanja, usklađenjem predmetne dionice s važećim TSI za željezničke infrastrukturne podsustave i daljnjim razvojem.

Projekti na rezervnoj listi:

1. Izrada studije za razvoj željezničkog čvora Zagreb
Projekt je vrijedan 3 milijuna eura i njime se planira izraditi studijska dokumentacija koja se bavi razvojem željezničke infrastrukture na području željezničkog čvora Zagreb te definira strategiju i ciljeve koji se trebaju postići. Definirat će se i varijante idejnih rješenja za izgradnju nove ili modernizaciju postojeće željeznice, čvora ili funkcionalnih jedinica čvora, studija izvodljivosti, analiza troškova i koristi, strateška procjena utjecaja na okoliš te osnova za promjene u prostornom planiranju. Svime navedenim postići će se dio preduvjeta za provedbu radova koji bi trebali rezultirati povećanjem broja gradskih, prigradskih i regionalnih putničkih vlakova, kao i korisnika javnog i teretnog prijevoza.

2. Nadogradnja infrastrukture luke Rijeka – proširenje Praške obale – izrada dokumentacije
Projekt vrijednosti 3,59 milijuna eura uključuje izradu okolišne dokumentacije i ishođenje rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš, provođenje istražnih radova i izradu pripadajućih studija, izradu idejnog rješenja i idejnog projekta, kao i glavnog projekta te provedbu kontrole glavnog projekta, izradu natječajne dokumentacije, izradu analize troškova i koristi u svrhu radova na proširenju Praškog pristaništa. Planirani radovi uključuju izgradnju novih vezova i zida rive, zatrpavanje iza planiranog zida rive, izgradnju željezničke i cestovne veze, instalaciju komunalnih usluga, postavljanje zidnih elemenata rive i postrojenja za pružanje i korištenje alternativne energije.